Adatvédelem

MediaCity Magyarország Kft.(székhely: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 5.) (a továbbiakban: ”Szolgáltató”) által üzemeltetett, a www.mediacity.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) elérhető Kiadó (a továbbiakban: ”Kiadó”) szolgáltatásait igénybe vevő (a továbbiakban: ”Ügyfél”), a megfelelő tájékoztatás birtokában, önként hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen adatvédelmi nyilatkozatban (”Adatvédelmi nyilatkozat”) foglalt rendelkezéseknek megfelelően az alábbi adatokat gyűjtheti, kezelheti és az itt meghatározott célra felhasználhatja.

Az adatkezelés megnevezése, az érintett adatok köre:

A Szolgáltató az Ügyfél által a Weboldalra történő regisztrációval, illetve a Kiadónál történő megrendeléssel a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám ”Adatok”) kezeli a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban írtak szerint.

A Weboldalra történő látogatás esetén a bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során keletkeznek automatikusan rögzítésre kerülnek. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az érintett előzetes és megfelelő tájékoztatására a megadott személyes adatok kezelése vonatkozásában, valamint a tájékoztatáson alapuló, az adatkezeléséhez történő előzetes, egyértelmű, és kifejezett hozzájárulása beszerzésére. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes jellegének, a kezelendő adatok körének, az adatkezelés céljának, időtartamának, az adatkezelő személyének, valamint az esetleges adatfeldolgozó személyének közlésére.
Az adatok kezelője a Szolgáltató, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-53718. Az adatok feldolgozását a MediaCity Magyarország Kft.(székhely: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 5.) végzi.

Az adatkezelés jogalapja:


A Szolgáltató a regisztráció, illetve megrendelés során a tudomására jutott bármely személyes adatot a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Adatvédelmi törvény”) rendelkezései szerint kezel.

Az adatkezelés célja:


Az Ügyfél a regisztrációval, illetve a megrendelés elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott előfizetői szolgáltatás igénybevétele és marketing-kapcsolattartás (Szolgáltató termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten, az ahhoz szükséges módon és ideig az Adatokat nyilvántartsa és kezelje.

Az adatkezelés időtartama:


A Szolgáltató a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

Az érintettek jogai:


Személyes adataik kezeléséről az Ügyfelek tájékoztatást kérhetnek. A Szolgáltató kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. E tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikus levélben az elofizetes@mediacity.hu e-mail címre kell eljuttatni. Az érintett tájékoztatás kérése esetén a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.
Az érintett jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) az elofizetes@mediacity.hu e-mail címen. A Szolgáltató a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.
Az érintett jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés a Szolgáltató elofizetes@mediacity.hu e-mail címén vagy postai úton a1053 Budapest, Kecskeméti u. 5. postacímen kérhető. Az érintett bármikor ingyenesen, részben vagy egészben visszavonhatja a már megadott hozzájárulását indokolás nélkül. A Szolgáltató a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli az érintettet a nyilvántartásából (kivéve, ha jogszabály lehetővé teszi, illetve előírja a hozzájárulás visszavonása után történő adatkezelést), illetve felhívja a törlésre az adatfeldolgozót, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.
Az adatok módosításához vagy törléséhez a Szolgáltató azonosítás céljából jogosult személyes azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy az Ügyfél az Alkalmazás engedélyezése során rendelkezésére bocsátott e-mail címről kérje az adatmódosítást.
Az az Ügyfél, aki úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, polgári bírósághoz fordulhat. Az erre, valamint a Szolgáltató kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Adatvédelmi törvény tartalmazza.

Adatbiztonság:

A Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat a Szolgáltató harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az adatok tárolása magyarországi szerveren történik. A Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást a Szolgáltató az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy valamely felhasználó az Adatvédelmi törvény rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az érintett Alkalmazást is az adott Facebook oldalról eltávolítani.

Adatvédelmi nyilatkozat módosítása:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése – és szükség esetén a megváltozott célú adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása – mellett egyoldalúan módosítsa.
2012. január 01.