Olvasóink kérdezték a fűtés lekapcsolásáról

Mikor köthetik ki a gázszolgáltatást? Honnan lehet segítséget kapni a számlák befizetéséhez?

?Nagyon nehéz helyzetben vagyok, felmondtak a munkahelyemen, és egyedül nevelem három lányomat. Míg munkám volt, mindig pontosan fizettem a számláimat, de most több hónapos elmaradásom van, felszólító levelet is kaptam a gázszolgáltatótól. Egy ismerősöm megígérte, hogy márciustól alkalmaz, mivel a titkárnője gyereket vár, de félek, hogy addig lekapcsolják a fűtést. Kérdésem az, hogy ezt megtehetik-e ha gyerekem van, illetve hány nap után kapcsolhatják ki a gázt??
2003. évi XLII. törvény 40. §. szerint a közüzemi szolgáltató a gázszolgáltatás folytatását megtagadhatja, ha a fogyasztó a közüzemi szolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget. A közüzemi fogyasztó szerződésszegésének minősül, többek között, ha a gázszolgáltatás díját nem fizeti. A közüzemi szerződés megszegésének következményei: a gázszolgáltatás felfüggesztése, majd kikapcsolás a gázszolgáltatásból. A szerződésszegés megszüntetését követő két munkanapon belül a szolgáltatást folytatni kell. Sajnos a szolgáltató nem köteles méltányosságot gyakorolni a gyerekek miatt.
Segítséget nyújthat önnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatosan.
A lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak három jogcíme van: az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódóan kötelező jelleggel kell biztosítani a támogatást, továbbá a törvényben meghatározott feltételek mellett normatív jogcímen jogosultak a rászorultnak minősülő családok, ezen túl pedig az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint további rászoruló családok is támogatásban részesülhetnek.
Lényege, hogy meghatározott jövedelemszint alatt (ha a háztartás egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át) élő családok nem a tényleges lakásfenntartási kiadásaik figyelembevételével, hanem a lakásfenntartás törvényben megállapított, elismert költsége alapján válnak jogosulttá az ellátásra. Ennek eredményeként azok a legnehezebb körülmények között élők is, akik nem tudnak megfelelő lakásfenntartási költséget igazolni (pl. mert nem fűtenek), megkaphatják a támogatást. Családnagyságtól függően meghatározásra kerül az elismert lakásnagyság, melyhez az elismert fajlagos költség alapján kerül kiszámításra a lakásfenntartás elismert költsége. Amennyiben ez a költség meghaladja a háztartás jövedelmének 25%-át, akkor a támogatást meg kell állapítania az önkormányzatnak. Az elismert lakásfenntartási költség 20%-át kapják támogatásként azok a családok, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum felét.
A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A települési önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait és a támogatás összegét.
Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. A települési önkormányzat határozatában megjelölt időponttól adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy személyt, akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek valamelyik lakásköltség adóssága legalább hat havi, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,
Fentiek fennállása esetén annak jár a támogatás, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik.
Adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás, a közösköltség-hátralék, a lakbérhátralék, a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék.
Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama (a hiteltartozás kivételével) legfeljebb tizennyolc hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható.
Az adósságkezelési szolgáltatás nyújtásának feltétele az, hogy a támogatott az önkormányzat által megállapított támogatás és az adósság különbözetének megfizetését vállalja és vegyen részt az adósságkezelési tanácsadáson.
Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő szociális támogatásnak minősül.
Azon család vagy személy, aki adósságkezelési szolgáltatásban részesült és az adott adósságtípus teljes összege kiegyenlítésre került a szolgáltató felé, ugyanazon adósságtípusra vonatkozóan adósságkezelési szolgáltatásban a kiegyenlítést követő 12 hónapon belül ismételten nem részesülhet.
Feltétlenül forduljon a helyi önkormányzathoz és kérjen segítséget, hogy megelőzze a bajt.

Megosztom